Logger Script 시사일본어 부산대캠퍼스에 오신 것을 환영합니다
온라인 수강문의

수강문의 홈 사이트맵
Home ▶ 고객지원 ▶ 공지사항  
 
게시물 325건
   
§§§12월 조기등록기간 안내§§§
글쓴이 : 시사일본어 날짜 : 2015-11-23 (월) 10:33 조회 : 1783
2015년 한 해도 저물어 가는군요.
 
 
 
남은 기간 마무리 잘 하시고 
 
 
 
 
다가오는 2016년을 준비하는
 
 
 
 
소중한 시간이 되시길 바랍니다.
 
 
 
 
 
 
★12월 조기등록★
 
 
 
 
 
 
 
11월 23일(월)~ 
 
 
 
 
11월 28일(토)
 
 
 
▶두달 수강시
 
수강료 10% DC
 
 
 
 
▶시험반(10%)+회화반(20%)
 
동시수강시 DC
 
 
 
 
 
▶교재비 15% DC
 
 
 
 
 
 
 
やればできます  

   

 
 
QUICK LINK
시간표
강사소개
채용정보
일본정보
시험정보
오시는 길